องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 10 พ.ย. 2560 ]173
282 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่) [ 10 พ.ย. 2560 ]174
283 รายรับ-รายจ่าย งวดประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์พํฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 10 ต.ค. 2560 ]169
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 2 ต.ค. 2560 ]168
285 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 27 ก.ย. 2560 ]174
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 28 ส.ค. 2560 ]211
287 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 [ 21 ส.ค. 2560 ]224
288 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) [ 22 พ.ค. 2560 ]172
289 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 18 พ.ค. 2560 ]180
290 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 28 เม.ย. 2560 ]169
291 ตารางประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนิด-บ้านครูจ๋า หมู่ 8 [ 22 มี.ค. 2560 ]169
292 ตารางประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-ชลประทาน บ้านหนองประดู่ หมู่ 4 [ 22 มี.ค. 2560 ]174
293 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสายเลียบคลองห้วยสีมุม - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 (ตามแบบปปช.1) [ 22 ก.พ. 2560 ]170
294 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมาน - บ้านนายสิงห์ หมู่ที่ 3 (ตามแบบปปช.1) [ 22 ก.พ. 2560 ]218
295 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสายบ้านโนนสังข์ - บ้านโคกแสว หมู่ที่ 9 (ตามแบบปปช.1) [ 22 ก.พ. 2560 ]170
296 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ ประจำปี 2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]180
297 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]177
298 ขอความอนุเคราะห์สถานีวิทยุประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษ๊ประจำปี 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]176
299 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ [ 29 ธ.ค. 2559 ]181
300 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่งรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) [ 28 ธ.ค. 2559 ]174
301 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 9 ธ.ค. 2559 ]174
302 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2560 [ 1 ต.ค. 2559 ]170
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ก.ย. 2559 ]219
304 ประกาศราคากลางอาคารกิจกรรมและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล [ 3 ส.ค. 2559 ]199
305 ประกาศ [ 2 ส.ค. 2559 ]177
306 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล (หลังเก่า) [ 22 ม.ค. 2559 ]232
307 ราคากลางโครงการลานเอนกประสงค์ อบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 [ 20 ต.ค. 2558 ]185
308 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนสังข์-บ้านโคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ 9 [ 20 ต.ค. 2558 ]237
309 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 19 ต.ค. 2558 ]240
310 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]190
311 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี "ฉ่ำน้ำแข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง" ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 12 ต.ค. 2558 ]233
312 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]186
313 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ก.ย. 2558 ]189
314 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 21 ก.ค. 2558 ]184
315 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อทดนำ้ คสล. [ 9 ก.ค. 2558 ]191
316 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]185
317 ราคากลางโครงการ [ 8 พ.ย. 2556 ]179
318 ประมาณราคากลาง 2557 [ 1 พ.ย. 2556 ]176
319 อบต.หัวทะเล จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ระหว่างเดือนมกราคม-เ [ 27 มิ.ย. 2555 ]188
320 อบต.หัวทะเล จะดำเนินงานตาม โครงการ " สืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง [ 31 ต.ค. 2554 ]251
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9