องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

  โครงการซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้บ้าน นางมาลัย ฟ้าคุ้ม[วันที่ 2024-07-17][ผู้อ่าน 7]
 
  ศึกษาดูงาน1 อปท. 1 สวนสมุนไพร /โครงการอนุรักษ์พันธ...[วันที่ 2024-07-17][ผู้อ่าน 12]
 
  ออกปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบ...[วันที่ 2024-07-17][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดยุงลาย ...[วันที่ 2024-07-17][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการยกระดับมาตราฐานผบิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลต...[วันที่ 2024-07-16][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดยุงลาย ...[วันที่ 2024-07-16][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย ป...[วันที่ 2024-07-15][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2024-07-13][ผู้อ่าน 8]
 
  ออกรับคนป่วยนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ...[วันที่ 2024-07-13][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมพิธีทำบุญเปิดอาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล...[วันที่ 2024-07-11][ผู้อ่าน 11]
 
  รับคนป่วยนำส่งโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ชื่อผู้ป่วย ด....[วันที่ 2024-07-11][ผู้อ่าน 14]
 
  เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างผู้แทนคณะกรร...[วันที่ 2024-07-11][ผู้อ่าน 5]