องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]7
2 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 ส.ค. 2565 ]10
3 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ส.ค. 2565 ]7
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]7
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]7
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 ก.พ. 2565 ]7
7 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทะเลครั้งแรก [ 10 ม.ค. 2565 ]6
8 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 14 มิ.ย. 2564 ]113
9 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 19 เม.ย. 2564 ]115
10 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ก.พ. 2564 ]115
11 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2564 ]7
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]175
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2563 ]178
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]181
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]170
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]174
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 เม.ย. 2563 ]167
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 เม.ย. 2563 ]183
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.พ. 2563 ]169
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]181
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]169
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]235
23 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]178
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]175
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]220
26 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]225
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2562 ]173
28 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]191
29 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]163
30 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]164
31 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]162
32 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]146
33 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]169
34 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]156
35 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 ก.พ. 2561 ]145
36 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]144
37 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนะันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]146
38 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]150
39 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 พ.ย. 2560 ]155
40 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]156
 
หน้า 1|2