องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

        การคมนาคม 

                การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  มีถนนสายสำคัญ  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  205  มีถนนลาดยางเป็นสายหลักภายในตำบล  ได้แก่  สายสุระนารายณ์-หนองดง,สายสุระนารายณ์-หัวสระ  มีคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทั้ง  12  หมู่บ้าน

        การโทรคมนาคม

                    -  โทรศัพท์สาธารณะ                                              5   แห่ง

        การไฟฟ้า

                   -  จำนวน   12  หมู่บ้าน  ไฟฟ้าได้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ  99   ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าครอบคลุมทั้งตำบล เพราะอีก  1  เปอร์เซ็นต์นั้นไม่มีเลขที่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการวางแผนที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่ถูกสร้างขึ้น  ดังนี้

                    ลำน้ำ  ลำห้วย ลำคลอง     จำนวน    11    แห่ง  แยกเป็น

                                1.  คลองกุดปลาค้าว                                 7.  คลองชลประทาน (หนองประดู่)

                                2.  คลองหว้า                                            8.  คลองกระทุ่มลาย

                               3.  คลองขุดใหม่                                       9.  คลองไผ่งาม

                               4.  คลองชลประทาน (หนองดง)             10.  ห้วยดินดำ

                                   5.  ห้วยสีมุม                                            11. คลองโอบน้อย

                              6.คลองโอบ

   บึง  หนอง และอื่นๆ         จำนวน    16   แห่ง         แยกเป็น

                1. บ่อชลประทาน                                       9. สระวัดหัวทะเล

                2. สระโกกกุลา                                         10. สระใหม่บ้านหนองดง

               3. สระวัดหัวสระ                                       11. สระหลังโรงเรียนหนองประดู่

               4. หนองปรือ                                             12 .หนองสระแก

               5. หนองเป็ด                                              13 .อีสานเขียว

                6. บึงทะเลสีดอ                                         14. สระแก้ว

                7. สระหนองบัว                                        15. หนองตาเหล็ก

                8. หนองแห้ว-หนองขาม                          16. บ่อลาว

 บ่อน้ำตื้น                       จำนวน        11     แห่ง        

 บ่อน้ำบาดาลมือโยก      จำนวน          4      แห่ง

 ฝายน้ำล้น                      จำนวน        12     แห่ง

แหล่งน้ำดังกล่าวข้างต้นใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอ    แต่ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมนอกฤดู  ทั้งนี้เพราะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ 

        ข้อมูลอื่น ๆ

                ทรัพยากรดิน

                      สภาพส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลจะเป็นดินร่วนปนทราย  และดินเค็ม  สภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เหมาะสำหรับทำการเกษตร  ประเภทที่ต้องการน้ำน้อย  เนื่องจากดินเก็บกักน้ำไม่ได้  เช่น  มันสำปะหลัง  พริก  อ้อย  ข้าวโพด  สำหรับที่ราบลุ่มบางส่วนมีลำคลองไหลผ่านเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม

              มวลชนจัดตั้ง  ( รวมทุกหมู่บ้าน )

ลูกเสือชาวบ้าน            2   รุ่น      220         คน

ตำรวจอาสา                 1    รุ่น      80           คน

อปพร.                         1    รุ่น     140         คน

อสม.                                            196        คน

ทสปช.                                         210         คน

อพป.                         บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3    และบ้านหนองประดู่ หมู่ที่  4