องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นายอนนท์ ดาโม้
 ห้วหน้าสำนักงานปลัด
(รักษาราชการแทนผอ.กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม)

085-203-3003

 
     
 
  นายอภินันท์ ปิตาระเต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
098-112-7269
    
 
นางสาวสุชนัน เฝ้าหนองดู่ นายธนากร ฝั่งสระ
นายบุญจันทร์ ภิญโญวงษ์
พนง.จ้างทั่วไป (ทักษะ)
091-012-3729
พนง.จ้างทั่วไป
093-437-6073
พนง.ขับรถบรรทุกขยะ
084-804-3724

 
   

นายธีระชัย ประจิตร
นายรณชัย เทียวประสงค์
นายอำนาจ ฟากวิลัย

พนง.จ้างเหมา
062-441-4827
พนง.จ้างทั่วไป
098-881-5270
พนง.จ้างทั่วไป
098-231-4179

นายสุวิทย์  เสิงขุนทด
นายณรงค์  เหล็กดี
นายมงคล  โฉมสันเทียะ

พนง.จ้างทั่วไป
085-634-5997
พนง.จ้างเหมา
065-489-4317
พนง.จ้างทั่วไป