องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นายอนนท์ ดาโม้
 ห้วหน้าสำนักงานปลัด
(รักษาราชการแทนผอ.กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
     
 
  นายอภินันท์ ปิตาระเต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    
นางสาวสุชนัน เฝ้าหนองดู่  นายเฉลย แสไพศาล นายบุญจันทร์ ภิญโญวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป (ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป คนงานประจำรถขยะ     
 นายสยาม ยินขุนทด นายรณชัย เทียวประสงค์
นายอำนาจ ฟากวิลัย
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป