องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุภาวดี   ฟากวิลัย
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

 

 
 
นางมะลิ เถินมงคล
นางกัญญา  พูลพันธ์
นางฉวี  ฉิมวาส 
ครู
ครู
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ครู

 

นางศศิพัชร ดวงสาพล

นายศรศักดิ์ ชาวสำราญ

นางสาวปิ่นลดา ตรีวุธ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


 

นางสุภัทรา เปรมไธสง

นางนงนุช ยุทธกล้า
นางสาวกิตติมา มูลขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

-ว่าง-

นายสมชาย พับขุนทด นางนวลจันทร์ โม่งปราณีต
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) พนักงานขับรถ (ทักษะ) แม่บ้าน