องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แหล่งน้ำ  และบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา

                1.พัฒนาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

                2.พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

                3.การพัฒนาและสนับสนุนการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และสังคม

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ

2. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

3.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

4.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

5.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

2.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3.ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน

4.ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

                                1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกร

2.ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและเกษตรกร

3.ส่งเสริมการผลิตโดยใช้ปัจจัยที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลแหล่งน้ำและและการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย

2. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงาน

2.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.บริหารจัดการการศึกษา

                                4.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ