องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
กองคลังผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
085-682-7855นางสาวณฐมน ชำนาญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิจิตรา  ประสมทรัพย์
จพง.พัสดุปฎิบัติงาน
092-559-7445
085-682-7855

099-789-9441

(ว่าง)
นางสาวจุฑามาศ  โมกศิรี
นางสาวสมฤดี  เสน่ห์จันทร์
จพง.จัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
084-924-9612
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
091-827-7024
นางสาวภรณ์ชนก  กิ่งปลัด
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
061-094-6613
นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน
พนง.จ้างเหมาบริการ
061-630-2080