องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองคลังผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวณฐมน ชำนาญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิจิตรา  ประสมทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(ว่าง)
นางสาวจุฑามาศ  โมกศิรี
นางสาวสมฤดี  เสน่ห์จันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวภรณ์ชนก  กิ่งปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรอุมา  อาบสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน
พนักงานจ้างเหมาบริการ