องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทดจพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

นางสาวขัวญพิชชา  มุขขุนทด
นางสาววิจิตรา  ประสมทรัพย์
นางสาววลัยอรกษิหามน  ชำนาญกลาง
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงานนางสาวจุฑามาศ  โมกศิรี
นางสาวสมฤดี  เสน่ห์จันทร์ นางสาวภรณ์ชนก  กิ่งปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้