องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

 
                                       
นางสุภาวดี ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลนายอนนท์  ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด

นายธีรภัทร ทองพิทักษ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และ


รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 


นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางสุภาวดี ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  

นายอนนท์  ดาโม้
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


นางสุภาวดี ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม