องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

สารจากนายก อบต.

สารจากนายก อบต.

 

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ตลอดจนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีที่ผ่านมา ในวาระสมัยที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน

กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล มีนโยบายในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู้ท้องถิ่น ให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของตำบล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฎิรูปเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน   ตลอดถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ในท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

                                                                   นายวีรภาส   ตันติปัญจพร

                                                                       นายกองค์การบริการส่วตำบลหัวทะเล