องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  6360707@dla.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางสุภาวดี ฟากวิลัย
  ตำแหน่ง +  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-8769586
  อีเมล์ + 6360707@dla.go.th
 
  ชื่อ +  นายอนนท์  ดาโม้
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  085-2033003
  อีเมล์ +  6360707@dla.go.th
 

  ชื่อ +  -ว่าง-
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +   044-859401-2
  อีเมล์ + 6360707@dla.go.th
 
 
  ชื่อ +  -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +   044-859401-2
  อีเมล์ + 6360707@dla.go.th
 
  ชื่อ +  นางสุภาวดี ฟากวิลัย
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +   081-8769586
  อีเมล์ + 6360707@dla.go.th
 
  ชื่อ +  นางสุภาวดี ฟากวิลัย
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
  โทรศัพท์ +   081-8769586
  อีเมล์ + 6360707@dla.go.th
 
  ชื่อ +  นายอนนท์  ดาโม้
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักงานปลัด
(รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
  โทรศัพท์ +  085-2033003
  อีเมล์ +  6360707@dla.go.th