องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 29 เมษายน 2565 หน้างานซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองห้วยสีมุม


วันที่ 29 เมษายน 2565

หน้างานซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองห้วยสีมุม ผู้รับจ่างได้นำเอาเครื่องจักรมาหน้างานและได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ซำรุดแล้ว

2022-07-04
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10