องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลจึงขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปี 2558 - 2560 ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ(ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ