องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ผู้ใหญ่บ้าน

นางสุดใจ  แก่นสม
หมู่ 1 บ้านหัวทะเล
098-6591392
  นายจำลอง  พัดมงคล
หมู่ 2 บ้านหัวสระ
087-8759334


นายสุชาญชัย  พิศจำรูญ
หมู่ 3 บ้านกุ่ม
084-8275161
  นายสรร  ภูมิสมบัติ
หมู่ 4 บ้านหนองประดู่
064-124-2553


นายอธิวัฒน์ นิติธนินท์กานต์
หมู่ 5 บ้านเขาดิน
081-1235454
  นายมานพ  เพียขุนทด
หมู่ 6 บ้านโคกแสว
065-3300325


นายพิภพ  พืดขุนทด
หมู่ 7 บ้านหนองดง
093-5696992

นางสำเนียง  ยุทธอาจ
หมู่ 8 บ้านเก่า
063-6093798

นายวุฒิ  สิทธิขุนทด
หมู่ 9 บ้านโนนสังข์
084-4173402

นายสมาน  สำนักโนน
หมู่ 10 บ้านหัวสะพาน
088-7360944

นายสุทิน  วาจาจริง
หมู่ 11 บ้านหัวทะเล
(กำนันตำบลหัวทะเล)
088-3725307

นายยศพล  ฝั่งสระ
หมู่ 12 บ้านหัวสระใหม่
087-8742215