องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
  โทรศัพท์ + 081-3604739
  อีเมล์ + saraban_06360709@dla.go.th
 

 

  ชื่อ + นางสุภาวดี ฟากวิลัย
  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-8769586
  อีเมล์ + saraban_06360709@dla.go.th
 
  ชื่อ + นายอนนท์  ดาโม้
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 085-2033003
  อีเมล์ + saraban_06360709@dla.go.th
 

  ชื่อ + นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด
  ตำแหน่ง + เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-859401-2
  อีเมล์ + saraban_06360709@dla.go.th
 
 

  ชื่อ + นายธนพงษ์ โชติไธสง
  ตำแหน่ง + นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 095-9285712
  อีเมล์ + saraban_06360709@dla.go.th
 
  ชื่อ + นางสุภาวดี ฟากวิลัย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 081-8769586
  อีเมล์ + saraban_06360709@dla.go.th
 
  ชื่อ + นางสุภาวดี ฟากวิลัย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
  โทรศัพท์ + 081-8769586
  อีเมล์ + saraban_06360709@dla.go.th
 
  ชื่อ + นายอนนท์  ดาโม้
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
(รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
  โทรศัพท์ + 085-2033003
  อีเมล์ + saraban_06360709@dla.go.th