วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด พาสเจอร์ไรส์(ชนิดถุง)ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
16  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ทะเบียน ฆฃ 9107 ชย) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ ทะเบียน บม.8162 ชย. )องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายเลี่ยม ฟุ้งสกุล บ้านหนองดง ม.๗ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร และฝาปิด ขนาด ความยาว ๑ เมตร/แผ่น จำนวน ๙๐ แผ่น พร้อมป้าย ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายสะอิ้ง บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร และฝาปิด ขนาด ความยาว ๑ เมตร/แผ่น จำนวน ๕๐ แผ่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากบ้านนางบัวพา ไปถึงบ้านนายประยูร บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร และฝาปิด ขนาด ความยาว ๑ เมตร/แผ่น จำนวน ๙๐ แผ่น พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรั้ว สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๖๘.๐๐เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถตู้ ทะเบียน นข 3044ชย. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง