วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย. ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบปประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง) จาก อบต.หัวทะเล ถึง เพชรบุรี (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาป้ายโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร?การเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร?การเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง