วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์ แสงจันทร์ บ้านโนนสังข์ ม.๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลย แสไพศาล บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกแสว หมูที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อพีวีซี จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอิ้ง บ้านหัวสระ ม.๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการขยายถนน คสล. ทิศตะวันออก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ทิศตะวันตก กว้าง ๓ ม ยาว ๑๑.๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๙.๘๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ บ้านหัวสระใหม่ ม.๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายประทีป แก้วเพชร บ้านกุ่ม ม. ๓ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโก้จันทึก บ้านเก่า ม.๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง