วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง เลียบคลองห้วยสีมุม บริเวณคอสะพาน ? หน้าบ้านนายหอม ฟุ้งสกุล บ้านหัวสระหมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ลึก ๕ เมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
21  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง เลียบคลองห้วยสีมุม บริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ลึก ๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
21  มี.ค. 2567
โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนเพื่อการเกษตร สายทางโศกหมอยา หมู่ที่ ๑ บ้านหัวทะเล ปริมาณงาน โดยการทำการยกร่องพูนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสังข์-โคกแสว ม.๙ บ้านโนนสังข์ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ื ๑.๐๐ ม. จำนวน๗ท่อน วาง๑ แถว พร้อมกำแพงปากท่อหูช้าง ขนาด๑.๒๐ x ๑.๕๐ x ๑.๔๐ม. หนา๐.๑๒ ม.และลงลูกรัง กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย ตามแบบที่ อบต.ก
19  มี.ค. 2567
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนเบอร์สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำหรับเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลาง ตำบลหัวทะเล โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๓๘.๘๐ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร
15  มี.ค. 2567
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสังข์-โคกแสว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสังข์ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
15  มี.ค. 2567
เช่าเช่าเต้นท์ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง