วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหัว ทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิโดยมีปริมาณงาน กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงาน จุดที่ ๑ (บริเวณด้านหน้าป้ายสวนอาหารป่าชุมชน) ปริมาณงาน กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ (บริเวณขอบถนน ชย.๓๐๔๙ ทั้งสองด้าน) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบ อบต.กำหนด
17  พ.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมข้อราชการจะปรึกษาหารือในเรื่องงานซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหัว ทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิโดยมีปริมาณงาน กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนน พร้อมลงหินคลุก สายบ้านโคกแสว-บ้านโนนสังข์ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงาน จุดที่ ๑ (บริเวณด้านหน้าป้ายสวนอาหารป่าชุมชน) ปริมาณงาน กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ (บริเวณขอบถนน ชย.๓๐๔๙ ทั้งสองด้าน) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบ อบต.กำหนด
16  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
16  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนน พร้อมลงหินคลุก สายบ้านโคกแสว-บ้านโนนสังข์ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
16  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหัว ทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
16  พ.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจเพื่อถนนปลอดภัยของไทบำเหน็จ ครั้งที่ ๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง