วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท ตามโครงการรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๒ ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ดุแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์และโฆษณาทางระบบอินเตอร์เน็ต ของ อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๖ ห้องกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวเจนจิรา กามขุนทด ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวรินทร์สิตา จรัสกุลทรัพย์) แบบรายเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง