วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางถึงห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน ม.๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวเจนจิรา กามขุนทด ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวรินทร์สิตา จรัสกุลทรัพย์) แบบรายเดือน ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
5  เม.ย. 2564
จ้างคณะวงดนตรี เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และเวทีการแสดง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเช่าเต้นท์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๔องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง