วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (สายส่งน้ำดับเพลิง ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อ ขนาด ๒.๕ นิ้ว) จำนวน ๑ เส้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (หัวฉีดปรับฝอย แบบสวมปลายด้ามยาว) จำนวน ๑ ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีดำและสีเหลือง)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์-บ้านโคกแสว บ้านโนนสังข์ ม.๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกหมอยา-โคกเตียน บ้านหัวทะเล ม.๑๑ ต.หัวทะเลอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายคุ้มโนนสะเดา-ป่าช้าเก่า บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๗.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายมานิตย์ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว๑๕๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญ บ้านหัวสระใหม่ ม.๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง