วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองกุดปลาค้าว บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการขุดลอกวัชพืช จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายกลางบ้าน (จากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนางแต๋ว ฝ่ายประสิทธิ์) บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายหนองโสน บ้านเขาดิน ม.๕ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายหัวนา บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านหนองดง-หนองแดง (บริเวณไร่นางนก โพธิ์คาศรี) บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๖ (ห้องกองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๙ (ห้องผู้บริหาร) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๕๕-๐๐๐๘ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง