วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแสว-หนองแหน บ้านโคกแสว ม. ๖ ต.หัวทะเลอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรังสายหนองดง-บ้านเก่า บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจ (จากบ้านนายตี๋-บ้านนายคูณ) บ้านกุ่ม ม. ๓ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๒.๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตร.ม. ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังสายนาห้วย บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิโดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ ตามมแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังสายหัวนาเลียบคลองกระทุ่มลาย บ้านเก่า ม. ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง