วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์ แสงจันทร์ บ้านโนนสังข์ ม.๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลย แสไพศาล บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกแสว หมูที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อพีวีซี จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอิ้ง บ้านหัวสระ ม.๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการขยายถนน คสล. ทิศตะวันออก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕.๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ทิศตะวันตก กว้าง ๓ ม ยาว ๑๑.๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๙.๘๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ บ้านหัวสระใหม่ ม.๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายประทีป แก้วเพชร บ้านกุ่ม ม. ๓ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโก้จันทึก บ้านเก่า ม.๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๒ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง