วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายนายอุดม ปัดจันทึก บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบ่อขยะในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ฝั่งกลบบ่อขยะ ครั้งที่ ๑. ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๔๙๔.๔๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีดำและสีชมพู)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถรับส่งนักเรียน ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ (ล้อหน้าและหลัง จำนวน ๔ ล้อ) รถรับส่งนักเรียน ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง