วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังสายนายฉะอ้อน เจริญสุข บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรื่นรม จุดที่ ๒ (ต่อจากของเดิม) บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยลับแล-ฟาร์มไก่ นายวิเชียร บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นานายเอ๊ะ) บ้านหัวทะเล ม.๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญผล ช่วงที่ ๑ บ้านหัวสระใหม่ ม.๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายมานิต หมูที่ ๒ บ้านหัวสระ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงตะวัน (ต่อจากของเดิม) บ้านเก่า หมูที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ม. ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นานางตุ๋ย) บ้านหัวทะเล ม.๑๑ ตำบลหัวทะเลอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นานายทองดี ผาค้อ) บ้านหัวทะเล ม.๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ(นานายบัง) บ้านหัวทะเล ม.๑ ตำบลหัวทะเลอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง