วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายหัวนา บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านหนองดง-หนองแดง (บริเวณไร่นางนก โพธิ์คาศรี) บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๖ (ห้องกองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๙ (ห้องผู้บริหาร) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๕๕-๐๐๐๘ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (สายส่งน้ำดับเพลิง ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อ ขนาด ๒.๕ นิ้ว) จำนวน ๑ เส้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (หัวฉีดปรับฝอย แบบสวมปลายด้ามยาว) จำนวน ๑ ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง