วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตอนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๔๑ ? ๐๐๑ สายทางบ้านเก่า ? หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2567
โครงการถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง) พร้อมลงลูกรัง สายทางเลียบคลองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวทะเล ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ ที่อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
18  เม.ย. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนและการตอนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าจริง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ขนาด กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
11  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๔๑ ? ๐๐๑ สายทางบ้านเก่า ? หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
5  เม.ย. 2567
โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๗๒๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด
5  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคมสันต์ พบขุนทด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
5  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกลางบ้าน รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๔๑-๐๑๓ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายกิตติชัย ชัยทิพย์ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ โครงการ