วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายคุ้มโนนสะเดา-ป่าช้าเก่า บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๗.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายมานิตย์ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว๑๕๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญ บ้านหัวสระใหม่ ม.๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางถึงห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน ม.๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวเจนจิรา กามขุนทด ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวรินทร์สิตา จรัสกุลทรัพย์) แบบรายเดือน ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
5  เม.ย. 2564
จ้างคณะวงดนตรี เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และเวทีการแสดง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง