วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายสุวรรณ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัว ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายถนนสุรนารายณ์-หน้าวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยุทธอาจ บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตร.ม พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืด พาสเจอไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย.) กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกำไรร่วมใจ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ (บอร์ดตู้กระจกบานเลื่อนกำมะหยี่กรอบอลูมิเนียม) จำนวน ๓ ป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง