วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมยกร่องพูนดิน ถนนสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ปากคลองกว้าง ๒ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ลาดเอียง ๒๑ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมยกร่องพูนดิน ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมยกร่องพูนดิน ถนนสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ปากคลองกว้าง ๒ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ลาดเอียง ๒๑ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมยกร่องพูนดิน ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปริมาณงาน กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๓๐ เมตร สูง ๔.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตารางเมตร โดยทำตามแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมยกร่องพูนดิน ถนนสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ปากคลองกว้าง ๒ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ลาดเอียง ๒๑ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมยกร่องพูนดิน ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
21  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน ตามโครงการส่งนักกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปริมาณงาน กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๓๐ เมตร สูง ๔.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตารางเมตร โดยทำตามแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.พ. 2567
โครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปริมาณงาน กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๓๐ เมตร สูง ๔.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตารางเมตร โดยทำตามแบบที่ อบต.กำหนด
13  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลยกสูง จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)