วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำอัตโนมัติ EP-155R) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน (ปั้มน้ำอัตโนมัติ EP-155R) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ดุแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์และโฆษณาทางระบบอินเตอร์เน็ต ของ อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางใน ล้อหลังข้างขวา) รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน (ปั้มน้ำอัตโนมัติ EP-155R) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อเสารั้วอัดแรง ๓x๓ นิ้ว ยาว ๑ เมตร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนและการตอนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง