วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (อ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ-ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองโอบ บ้านหัวทะเล ม. ๑๑ ต.หัวทะเล อ. บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๘๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๔๕.๕๐ ลบ.ม.พร้อมป้าย พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองประดู่-เขตบ้านโคกสว่าง บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง อบต.-บ้านนางเกียบ โพธิ์จัตุรัส บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ (บริเวณนานางธิติมา จารนัย) จุดที่ ๒ (บริเวณนานายฮวด หาญวิชา) จุดที่ ๓ (บริเวณนานายสุนทร เภากุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมูที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง