วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๕๕-๐๐๑๑)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวรรณศรี (บริเวณบ้านนายดง เฝ้าหนองดู่) บ้านกุ่มหมู่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบ่อสาธารณประโยชน์อีสานเขียว) บ้านโนนสังข์หมู่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อจากเดิม)สายหน้าโรงเรียนหัวสระวิทยา บ้านหัวสะพานหมู่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง-ห้วยสีมุม(ต่อจากของเดิม)บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง-หนองแดง(จุดที่๑.บริเวณไร่นางนก โภคาศรี), (จุดที่๒บริเวณไร่นายมูล ฟากวิลัย) บ้านหนองดง หมู่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง-หนองปรือ(จุดที่๑.บริเวณไร่นายคำมูล ลอยครบุรี), (จุดที่๒บริเวณไร่นางรัตนาวดี พัดพาน)และ(จุดที่๓.บริเวณไร่นายตะวัน ตรีวุธ)บ้านหนองดง หมู่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งประดู่ (บริเวณไร่นายวิรัตน์ พัดพาน)บ้านหัวสระใหม่ หมู่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งประดู่-หนองแดง (บริเวณไร่นางปรมาภรณ์ โม่งปราณีต)บ้านเก่า หมู่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง