วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลาง ตำบลหัวทะเล โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๓๘.๘๐ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2567
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารอปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร พร้อมปลูกหญ้าญี่ปุ่น ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล จำนวน ๑ โครงการ
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๔๑ ? ๐๐๑ สายทางบ้านเก่า ? หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าจริง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ขนาด กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลาง ตำบลหัวทะเล โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๓๘.๘๐ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เมาส์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์และเมาส์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๒๐,๐๐๒๑)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง