วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวเศรฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวเศรฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวเศรฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
15  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวเศรฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. สายข้างสถานีตำรวจภูธร ตำบลหัวทะเล ด้านทิศตะวันตก บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำเพื่อการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องครัว-ห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอกรถ รถยนต์ ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย.) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง