วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข (บริเวณหน้าบ้านนายหัด เกตคำดี) บ้านหนองดงหมู่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูขาด บ้านหัวสระใหม่หมู่ ๑๒ ตำบลหัว ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสือนวล(บริเวณบ้านนายสะอิ้ง ตั้งไพโรจน์วงศ์) บ้านหัวสระ หมู่ ๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านอบต.ศิริ-ห้วยดินดำ บ้านหนองดงหมู่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสมบูรณ์ (บริเวณสี่แยก-หน้าบ้านนายจรัส ยุทธยงค์) บ้านหัวสะพานหมู่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน สายทะเลสีดอ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเลหมู่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๕๕-๐๐๑๑)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวรรณศรี (บริเวณบ้านนายดง เฝ้าหนองดู่) บ้านกุ่มหมู่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง