วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหัวนา-เลียบคลองกระทุ่มลาย บ้านเก่า หมู่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองไฮไก่ หมู่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงานโดยปรับเกรดถนนตลอดสาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายร่องน้อย-หนองขาม บ้านหัวสระ หมูที่ ๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๔๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๐ ตร.ม ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายทุ่งประดู่ บ้านเก่า หมู่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ตร.ม ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายดอนตูม บ้านหัวสระ หมู่ ๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตร.ม ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า หมู่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
17  มี.ค. 2566
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง) จาก อบต.หัวทะเล ถึง เพชรบุรี-กาญจนบุรี (ไป-กลับ) ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวเศรฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
เช่าสถานที่อบรม สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ พร้อมชุดว่ายน้ำ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตตำบลหัวทะเล กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง