วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
โครงการต่อเติมโครงหลังคาที่จอดรถเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน ม.๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
19  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน ม.๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๙.๐๐เมตร ยาว ๗.๕๐เมตร สูง๓.๙๐เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
18  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางใน) รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างค่าใช้จ่ายอื่น จัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์ สำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (ระหว่างวันที่ ๔-๗ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
เช่าสถานที่ในการจัดงาน ตามโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๔-๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
เช่าค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เครื่องเสียงสำหรับจัดงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา ป้ายผ้าแพรลูกโป่ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ