วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายโนนสังข์-โคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕,๑๘๔ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๓๖ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
8  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองม่วงน้อย บ้านโคกแสว หมู่ ๖ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
8  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายโคกแสว-หนองกราด บ้านโคกแสว หมู่ ๖ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๓๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖,๗๕๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
8  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายถนนร่วมใจ บ้านโคกแสว หมู่ ๖ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๘๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
3  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายโสกหมอยา บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
3  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายเลียบคลองทางควายเชื่อมคลองหว้า บ้านกุ่ม หมู่ ๓ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๖๘๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๐๔๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
3  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหลัง อบต.-คลองกุดปลาค้าว บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
3  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองประดู่-เขตบ้านโคกสว่าง บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๒๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
3  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายป่าช้าเก่า-ถนนสุรนารายณ์ ๒๐๕ บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๓๖ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๓๔๔ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
3  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายเลียบคลองกุดปลาค้าวตอนบน-ตอนกลาง (ทั้งสองฝั่ง) บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๔๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๙๖๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด