วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองประดู่-เขตบ้านโคกสว่าง บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๒๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหลัง อบต.-คลองกุดปลาค้าว บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไม้ พร้อมแกะสลักตัวอักษร ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายท่าเลี้ยว บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕๖ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๔ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
8  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายโคกกระดูกอึ่ง บ้านโนนสังข์ หมู่ ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
8  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองตระไกร้ บ้านโนนสังข์ หมู่ ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๖๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด