วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองโอบ (บริเวณไร่นางหนู เปี้ยจันทึก) หมู่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
26  พ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณหน้าบ้าน นายวีรยุทธ ฟากวิลัย) บ้านเก่า หมู่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองตระไกร้ บ้านโนนสังข์ หมู่ ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๖๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
10  พ.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายบุเกษตร บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๐๗ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๘ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
9  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายท่าเลี้ยว บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕๖ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๔ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายบุเกษตร บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๐๗ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๘ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายป่าช้าเก่า-ถนนสุรนารายณ์ ๒๐๕ บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๓๖ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๓๔๔ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายเลียบคลองกุดปลาค้าวตอนบน-ตอนกลาง (ทั้งสองฝั่ง) บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๔๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๙๖๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง