วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๒๐,๐๐๒๑)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข-แมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหัวสระใหม่-โนนสังข์ รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๔๑-๐๓๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสระใหม่ ตำบลหัวทะเล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
26  พ.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่ห้องประชุมนิทรรศการถ่ายทอดการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณหน้าบ้าน นายวีรยุทธ ฟากวิลัย) บ้านเก่า หมู่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกุดปลาค้าว หมู่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิปริมาณงานโดยการถมดิน กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๕ ม.ลึกเฉลี่ย๓ ม.ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น๓ยาว๑ม. เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด๐.๘๐ x ๑.๐๐ม. จำนวน๘ท่อน และลงลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โด
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองโอบ (บริเวณไร่นางหนู เปี้ยจันทึก) หมู่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกุดปลาค้าว หมู่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ