วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2567
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด ในการจัดงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมการบริหารงานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลหัวทะเล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันอังคาร ที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๔-๓๙๙๐ ชย. และรถยนต์ส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะที่สาธารณะประโยชน์หนองเชือก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานโดยการถมดิน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังทางเข้าบ่อขยะ และรอบบ่อขยะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
8  ม.ค. 2567
โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะที่สาธารณะประโยชน์หนองเชือก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ปริมาณงานโดยการถมดิน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังทางเข้าบ่อขยะ และรอบบ่อขยะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด
28  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลยกสูง จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)