วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
โครงการถมดินถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายบุเกษตร บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๐๗ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๘ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด
28  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืด ชนิด พาสเจอไรส์(ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
อาหารเสริม(นม)รสจืด ชนิด พาสเจอไรส์(ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖
27  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายภายในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคลกร โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการติดตั้งกันสาดเชื่อมต่อกับอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการติดตั้งกันสาดเชื่อมต่อกับอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หัวทะเล