วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย.) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำเรือง บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อหนองบัว - ทุ่งตากแดด บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน สายไร่นายบุญมา กามขุนทด บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการถมดินถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำเรือง บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
28  มิ.ย. 2566
โครงการยกร่องพูนดิน สายไร่นายบุญมา กามขุนทด บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อหนองบัว - ทุ่งตากแดด บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ