วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
19  มิ.ย. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการฝั่งกลบบ่อขยะ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ฝั่งกลบบ่อขยะจุดที่ ๑ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จุดที่ ๒ ถมดิน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำเพื่อการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๗.๑๐ ม. โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย ๓๒ ตร.ม โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๗ ตัว (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบปประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ื ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๐๑๖ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง