วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
จ้างโครงการขอขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ ปริมาณงานโดยการขุดฝีงกลบวางท่อ HDPE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
โครงการขอขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ ปริมาณงานโดยการขุดฝีงกลบวางท่อ HDPE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด
20  ก.ค. 2566
โครงการดัดแปลง ต่อเติมเวทีและตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ (บิ้วอิน) ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน เวทีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร โครงตู้ไม้จริง และ mdf ปิดผิวเมลามีน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร และชั้นกระจกใสทั้งหมด ๑๒ แผ่น โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด
20  ก.ค. 2566
โครงการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
19  ก.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง