วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืด ชนิด พาสเจอไรส์(ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี และอาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอชที(ชนิดกล่อง)ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ? ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลบ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงานกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิโดยทำการก่อสร้างขนาดกว้าง ๓๘.๘๐ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลบ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงานกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
26  ก.ค. 2566
จ้างออกแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิโดยทำการก่อสร้างขนาดกว้าง ๓๘.๘๐ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
26  ก.ค. 2566
จ้างออกแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
25  ก.ค. 2566
การจ้างออกแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
25  ก.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง-หนองดง (บริเวณไร่นายต้อย) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
24  ก.ค. 2566
อาหารเสริม(นม)รสจืด ชนิด พาสเจอไรส์(ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี และอาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอชที(ชนิดกล่อง)ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ? ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖