วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน สายไร่นายบุญมา กามขุนทด บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง-หนองดง (บริเวณไร่นายต้อย) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
10  ก.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนา บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
10  ก.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองกุดปลาค้าว (บริเวณนานายสาคร ศรีสูงเนิน) บ้านหัวสระพาน หมู่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
10  ก.ค. 2566
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองห้วยสีมุม (บริเวณหน้าบ้านนายอดิศร กองโคกสูง) บ้านหัวสระ หมู่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
3  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๑๒)กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๔๘๔-๔๙-๐๐๐๑)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์และ USB ๔๘๔-๖๕-๐๐๒๔,๐๐๒๕)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง