วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและลงพื้นที่ตำบลหัวทะเล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วัน จันทร์ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ปะยาง รถยนต์ ทะเบียน นข 3044 ชย.) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน นข ๔๘๘๖ ชย. (ปะยาง )องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย.และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ (เปลี่ยนยางใน)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๑๓,๐๐๑๔ )สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง