วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ ตัว (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบปประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ ตัว (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบปประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองม่วงน้อย - โคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ กำหนด
11  มิ.ย. 2567
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๔๘๔-๖๕-๐๐๑๘,๐๐๑๙)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง