วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณนานายประทีป หินผา) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงานโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไฮไก่ (บริเวณไร่นายสอ มูลสันเทียะ) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงาน โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจา
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบ่อที่สาธารณะประโยชน์บ่อโกรกกุลา ด้านทิศใต้ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิปริมาณงาน งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBNIG) ด้านทิศตะวันตก กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๔,๖๐๐ตารางเมตร และด้านทิศใต้ กว้าง๓๕เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า๓,๕๐๐ตาราเมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสวนป่าชุมชนที่สาธารณะประโยชน์ป่าโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสวนป่าชุมชนที่สาธารณะประโยชน์ป่าโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบ่อที่สาธารณะประโยชน์บ่อโกรกกุลา ด้านทิศใต้ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณนานายประทีป หินผา) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองอีเค บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
29  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประปา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ